Terms & Conditions.

Skladon všeobecné obchodní podmínky

společnosti Central Warehouse Solution s.r.o., se sídlem náměstí J. A. Komenského 18, 739 44 Brušperk, IČO: 042 53 311, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 62958

1. Rozsah poskytovaných služeb

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky (dále jen „VOP“) představují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nedílnou součást smlouvy o skladování a souvisejících službách (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností Central Warehouse Solution s.r.o., se sídlem náměstí J. A. Komenského 18, 739 44 Brušperk, IČO: 042 53 311, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 62958 (dále jen „Skladon“), a jakoukoliv právnickou osobou nebo fyzickou osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen „Zákazník“), které Skladon poskytuje služby komplexního outsourcingu logistiky (dále jen „Služby“) v rozsahu sjednaném ve Smlouvě. Pokud není sjednáno jinak, jedná se zejména o tyto Služby:

1.1.1. přijetí informace od Zákazníka o objednání Služby na základě jednotlivých objednávek Zákazníka realizovaných prostřednictvím informačního systému Skladon (dále jen „IS“) nebo jiným způsobem, jež si strany sjednají samostatně (dále jednotlivě jen „Objednávka“);

1.1.2. v zastoupení Zákazníka převzetí zásilky obsahující různé zboží dle volby Zákazníka (dále jen „Produkty“) objednané Zákazníkem u třetí osoby nebo přímo od Zákazníka (dále jen „Hromadná zásilka“), a to ve skladu Skladonu na adrese Průmyslová 377, Mošnov, 742 51 (dále jen „Sklad“), přičemž takováto Hromadná zásilka musí být předem Skladonu avizována;

1.1.3. otevření Hromadné zásilky od výrobce, zběžná vizuální kontrola převzatých Produktů bez podrobné identifikace nedostatků v kvantitě a kvalitě Produktů (dále jen „Prohlídka“);

1.1.4. informování Zákazníka o převzetí Hromadné zásilky a o případných zjištěných nedostatcích u Prohlídky;

1.1.5. skladování Produktů ve Skladě;

1.1.6. kompletace Produktu do finální podoby;

1.1.7. vychystání Produktů do balíků určených pro klienty Zákazníka, tj. jejich vložení do transportního obalového materiálu vč. požadovaných dokumentů, opatření Balíku kontaktními údaji klienta Zákazníka získanými v IS (dále jen „Balík“);

1.1.8. štítkování Produktů a Balíků;

1.1.9. tisk marketingových materiálů Zákazníka a jejich vložení do jednoho Balíku;

1.1.10. zajištění (a nikoliv provedení) přepravních služeb spočívajících v přepravě Balíku ze Skladu ke koncovému uživateli Produktu (dále jen „Přepravní služby“) a to doručovatelem vybraným Zákazníkem z doručovatelů používaných společností Skladon (dále jen „Dopravce“);

1.1.11. předání Balíku Dopravci vybraného Zákazníkem k poskytnutí Přepravních služeb (dále jen „Expedice“);

1.1.12. informování Zákazníka o předání Balíku s Produktem Dopravci včetně identifikace zásilky umožňující její sledování na základě služby provozované Dopravcem, pokud to zvolený Dopravce umožňuje;

1.1.13. zastoupení nebo zprostředkování zastoupení v celním řízení v případě zasílání Balíků a Produktů do zemí, které nejsou členy Evropské unie na základě zvláštní smlouvy o zastupování v celním řízení uzavřené mezi Skladon a Zákazníkem;

1.1.14. převzetí Produktu vráceného z jakéhokoliv důvodu či reklamovaného klientem Zákazníka nebo Dopravcem do Skladu, uskladnění vráceného Produktu a informování Zákazníka o uskladnění vráceného Produktu.

1.2. Skladon dále poskytuje Zákazníkovi služby s přidanou hodnotou (dále jen „SPH“) jako označení EAN kódem, identifikační tabulkou, speciální obalové materiály a jiné, kdy tyto SPH musí být výslovně sjednány ve Smlouvě nebo jinou prokazatelnou formou Zákazníkem objednány nad rámec sjednaných Služeb. SPH jsou zpoplatněny a účtovány nad rámec odměny za služby dle Ceníku.

1.3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a Smlouvy mají přednost ustanovení Smlouvy.

1.4. Smlouva představuje smlouvu o skladování ve smyslu § 2415 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zasílatelskou smlouvu ve smyslu § 2471 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a smlouvu o dalších službách výslovně neupravenou právními předpisy.

1.5. Zákazníky Skladonu pro účely těchto VOP jsou myšleni pouze podnikatelé. VOP neupravují práva a povinnosti mezi Skladonem a spotřebiteli, kdy Skladon neposkytuje Služby spotřebitelům a neuzavírá s nimi Smlouvy.

1.6. Součástí uzavřené Smlouvy mezi společností Skladon a Zákazníkem je také dohoda o dalších podmínkách skladování a logistiky (dále jen „SLA“). Obsahem SLA bude zejména, nikoliv však výlučně, specifický postup příjmu, skladování a expedice, sjednání odlišné výše chybovosti a postupu řešení reklamací.

2. Uzavření smlouvy a způsob objednávání služeb

2.1. Smlouva o skladování a zasilatelství je mezi Skladonem a Zákazníkem uzavřena okamžikem uzavření samostatné Smlouvy.

2.2. Předmětem Smlouvy je povinnost společnosti Skladon poskytovat Zákazníkovi sjednané Služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě a povinnost Zákazníka za tyto Služby a SPH platit odměnu.

2.3. Nedílnou součástí Smlouvy je také SLA upravující další podmínky skladování.

2.4. Způsob objednávaní služeb

2.4.1. Skladon po uzavření Smlouvy zřídí Zákazníkovi přístup do IS. Zákazník je povinen podávat Objednávky jednotlivých služeb výlučně přes IS. V případě, že Objednávka bude učiněna jiným způsobem, je Skladon oprávněn tuto Objednávku považovat jako neodeslanou a Služby neposkytnout. Pro případ, že se Skladon rozhodne Objednávku učiněnou mimo IS akceptovat, výslovně o tom vyrozumí Zákazníka a je oprávněn Zákazníkovi účtovat extra odměnu a náklady. Každá Objednávka zaslaná Zákazníkem společnosti Skladon musí obsahovat informace nutné pro vyřízení objednávky konkrétní služby. Pro převzetí Hromadné zásilky se jedná zejména o tyto informace:

 • identifikaci odesílatele a přepravce;
 • datum a čas doručení;
 • druh a množství Produktů;
 • charakteristika Produktů;
 • zvláštní podmínky pro manipulaci s Produkty;
 • další doplňující informace;

Skladon je dále oprávněn na základě Objednávky požadovat od Zákazníka další doplňující informace.

2.4.2. Zákazník je oprávněn jednotlivou Objednávku služby nebo její část bezplatně zrušit nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin před okamžikem doručení stanoveným v Objednávce nebo jinou realizací objednané Služby. V případě pozdějšího zrušení Objednávky je Zákazník povinen zaplatit společnosti Skladon poplatek za rezervaci zdrojů ve výši dle Ceníku, a to do tří (3) dnů od obdržení výzvy k zaplacení.

2.4.3. Skladon po obdržení Objednávky prověří, zda má Objednávka všechny sjednané náležitosti. Pokud Objednávka všechny náležitosti má, Skladon Objednávku potvrdí Zákazníkovi.

2.4.4. Pokud Objednávka nemá všechny sjednané náležitosti, Skladon tuto skutečnost oznámí Zákazníkovi. Pokud Zákazník Objednávku do dvaceti čtyř (24) hodin od obdržení oznámení příslušným způsobem neupraví, není Skladon povinen Služby uvedené v takové Objednávce poskytnout. 2.4.5. V případě, že Skladon odmítne Objednávku, může Skladon zaslat Zákazníkovi spolu s oznámením o odmítnutí Objednávky svoji závaznou nabídkou obsahující návrh ceny a termín poskytnutí Služeb.

2.4.6. Pokud Skladon do čtyřiceti osmi (48) hodin po obdržení Objednávky Objednávku nepotvrdí ani neodmítne, považuje se Objednávka tímto za odmítnutou.

2.4.7. Skladon je oprávněn odmítnout Objednávku na Expedici Produktů v případě, že Zákazník je v prodlení s úhradou, byť části Odměny nebo existuje důvodná obava, že Zákazník odměnu neuhradí.

3. Service level poskytovaných služeb

3.1. Skladon je povinen poskytovat Služby Zákazníkovi řádně, včas a v souladu s podmínkami Smlouvy a těmito VOP a při poskytování Služeb je povinen jednat s náležitou odbornou péčí. Skladon bude při poskytování Služeb jednat v souladu s pokyny danými Zákazníkem. Skladon prohlašuje, že pro poskytování Služeb využije pouze osoby, které jsou odpovídajícím způsobem proškolené.

3.2. Skladon bude poskytovat Služby v souladu s platnými právními normami. Skladon má příslušná veřejnoprávní povolení a kvalifikaci v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy a rozhodnutími správních orgánů pro poskytování Služeb. Skladon je pro účely poskytování Služeb oprávněn užívat Sklad.

3.3. Pokud není sjednáno jinak, Skladon poskytuje Zákazníkům Služby v profesionálním standardu stanoveném těmito VOP. Skladon nad rámec těchto VOP upraví podmínky skladování a zasílatelství ve Smlouvě, resp. v SLA, která tvoří přílohu Smlouvy.

3.4. Příjem produktů do skladu

3.4.1. Hromadné zásilky (zboží) ke skladování přebírá Skladon od Zákazníka v provozních hodinách Skladu (pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin). Zboží určené k převzetí ke skladování je třeba dodat nejpozději jednu (1) hodinu před skončením uvedené provozní doby.

3.4.2. Mimoprovozní hodiny Skladu je Skladon povinen převzít zboží ke skladování pouze tehdy, pokud to bylo v SLA dohodnuto, nebo pokud bude na požadavek převzít zboží v jiném termínu předem písemně upozorněn a takto požadovaný́termín písemně potvrdí.

3.4.3. Místem převzetí Hromadných zásilek a expedice Produktů je Sklad společnosti Skladon.

3.4.4. Při převzetí Hromadných zásilek ke skladování odpovídá za vyložení zboží z dopravního prostředku Zákazník. Na žádost Zákazníka zajistí vyložení Skladon, a to za úplatu dle Ceníku. Dopravce Zákazníka, který Produkty do Skladu dováží, se musí řídit dle pokynů společnosti Skladon tak, aby zboží mohlo být vyloženo běžným postupem a prostřednictvím manipulační techniky společnosti Skladon.

3.4.5. Skladon provádí pouze zběžnou Prohlídku definovanou těmito VOP a není povinen při převzetí Produktů kontrolovat mimo jiné řádnost balení Produktů, jejich označení, počet kusů Produktů v baleních, ve kterých jsou Produkty převzaty, shodu deklarovaného druhu, typu nebo jakosti Produktů se skutečným obsahem balení. Zjištěné vady je Skladon oprávněn (nikoliv však povinen) Zákazníkovi sdělit kdykoli po převzetí zboží s žádostí o nápravu.

3.5. Skladování a expedice

3.5.1. Doba skladování je doba neurčitá, pokud Smlouva neupravuje jinak.

3.5.2. Skladon pro skladování produktů a Expedici Produktů užije standardizovaný obalový materiál.

3.5.3. Není-li ujednáno jinak, platí, že Skladon Balíky obsahující Produkty dle Objednávky Expeduje do čtyřiceti osmi (48) hodin od potvrzení Objednávky nebo od potvrzení posledních nutných informací k Expedici (zejména nikoliv však výlučně výše poštovného, provedení cla, požadavky Customer care nebo brokera a další).

3.6. Způsob doručování zásilek, nedoručitelné a odmítnuté zásilky a zásilky na dobírku

3.6.1. Skladon zajistí doručování Balíků klientovi Zákazníka způsobem doručování prováděným poskytovatelem Přepravních služeb zvoleným Zákazníkem ve Smlouvě, resp. SLA (dále jen „Zásilka“). Zákazník je povinen zvolit jednoho z poskytovatelů Přepravních služeb spolupracujících se Skladonem.

3.6.2. Při nemožnosti doručení nebo odmítnutí převzetí Zásilky dochází k tomu, že Dopravce doručí Zásilku zpátky na Sklad v nejbližším možném termínu. Strany si pro tyto případy výslovně ujednávají, že Skladon negarantuje žádnou dobu navrácení Zásilky zpět na Sklad.

3.6.3. V případě, že nedojde k doručení či převzetí Zásilky z důvodu neuhrazení platby na dobírku, platí pro Zásilku předchozí bod obdobně.

3.6.4. Zákazník se zavazuje poskytnout poskytovateli přepravních služeb veškerou součinnost a pokyny nezbytné k řádnému a včasnému vyřízení vratky a/nebo reklamace. Skladon nikterak neodpovídá za proces reklamačního řízení klienta vůči Zákazníkovi.

3.6.5. Ve všech uvedených případech je Zákazník povinen uhradit cenu Přepravních služeb a Odměnu dle Ceníku.

4. Pojištění poskytovaných služeb

4.1. Pojištění zásilky bude sjednáno v každém jednotlivém případě dle dohody stran.

4.2. Skladon má pro poskytování Služeb sjednané pojištění. Skladon na požádání Zákazníka doloží osvědčení o sjednaném pojištění a jeho rozsahu.

5. Povaha zásilek a informační povinnosti zákazníka

5.1. Zákazník je povinen nejpozději při učinění Objednávky sdělit společnosti Skladon správné a úplné údaje o obsahu Hromadné zásilky a povaze Produktů potřebné k řádnému poskytování Služeb, a to zejména, nikoliv však výlučně, následující údaje:

 • celková hmotnost, rozměry a hodnota zásilky pro účely pojištění a celního řízení;
 • hmotnost, rozměry a počet jednotlivých kusů;
 • způsob balení a označení;
 • stohovatelnost;
 • zvláštní požadavky na skladování (včetně teploty a vlhkosti), manipulaci a přepravu;
 • jiné než běžné právní a celní povinnosti spojené s přepravou zásilky.

5.2. Zákazník je povinen v Objednávce upozornit Skladon, že Hromadná zásilka obsahuje Produkty, které jsou nebezpečné, nebezpečný materiál, zakázané předměty nebo předměty, jejichž přeprava je omezena (jak jsou tyto termíny definovány v příslušných mezinárodních úmluvách, jako je například ADR, RID, IATA – DGR, IMDG, ICAO) a sdělit společnosti Skladon všechny informace potřebné k posouzení, zda je Skladon oprávněn a schopen ve vztahu k Produktům poskytnout příslušné Služby.

5.3. Zákazník souhlasí s tím, že Skladon je oprávněn, nikoliv však povinen, namátkově kontrolovat obsah a povahu Hromadné zásilky za účelem ověření údajů sdělených společnosti Skladon Zákazníkem nebo za účelem řádného poskytování Služeb. Za tímto účelem je Skladon oprávněn otevřít nebo odstranit obal Hromadné zásilky i Produktů. Skladon je dále oprávněn posoudit v rámci svého volného uvážení správnost údajů o zásilce sdělených společnosti Skladon Zákazníkem.

5.4. Skladon je oprávněn odmítnout poskytnout Služby ve vztahu k Hromadné zásilce nebo jednotlivým Produktům, pokud jsou jejich obsahem nebezpečné Produkty, nebo u kterých má Skladon pochybnosti o správnosti a úplnosti údajů o zásilce sdělených Zákazníkem, nebo je-li požadovaná Služba ve vztahu k Hromadné zásilce nebo jednotlivým Produktům v rozporu s právními předpisy. Skladon je dále oprávněn odmítnout poskytování Služeb zejména v těchto případech:

5.4.1. Hromadná zásilka nebo Produkty neodpovídají údajům sděleným Zákazníkem dle bodu 5.1 VOP;

5.4.2. Hromadná zásilka nebo Produkty mají povahu uvedenou v bodu 5.2 VOP;

5.4.3. poskytování Služeb vyžaduje manipulaci s Hromadnou zásilkou nebo Produkty mimo Sklad nebo přijetí nebo doručení do zemí, kde Skladon své služby dle svého volného uvážení neposkytuje, jako zejména Sýrie, Írán, Severní Korea, Kuba, Kongo, Somálsko, Súdán, Zimbabwe apod.;

5.4.4. poskytování Služeb by mohlo být v rozporu s právními předpisy a mezinárodními smlouvami (embargo, boj proti extremismu atd.);

5.4.5. jde-li o Produkty, jejichž přepravu Skladon nemůže z jakéhokoliv objektivního i subjektivního důvodu obstarat;

5.4.6. k Hromadné zásilce nebo Produktům nejsou vyhotovena příslušná celní prohlášení a ostatní přepravní dokumenty;

5.4.7. poskytovatelé Přepravních služeb spolupracující se společností Skladon odmítnou provést přepravu Hromadné zásilky nebo Produktů;

5.4.8. Hromadná zásilka je společnosti Skladon doručována na dobírku nebo na náklady společnosti Skladon;

5.4.9. Hromadná zásilka nebo Produkty obsahují věci lehce podléhající zkáze (například potraviny), jakýkoliv biologický materiál, rostliny, živočichy apod.;

5.4.10. Produkty vyžadují skladování v prostorách nebo přepravu s teplotou mimo rozsah 15 C až 25 C nebo vlhkost nižší než 60 %.

5.5. Služby spočívají v manipulaci s následujícími druhy věcí:

 • šperky, drahé kameny nebo drahé kovy;
 • peněžní prostředky nebo cenné papíry;
 • mobilní telefony;
 • a dokumenty obsahující informace, jejichž vyzrazením třetím osobám by došlo k porušení obchodního tajemství nebo jejichž fyzická přítomnost na určitém území by znamenala vznik jakékoliv platební povinnosti;

musí být obsahem a předmětem výslovného ujednání ve Smlouvě a pro případ, že tomu tak nebude, je Skladon bez jakýchkoliv následků a povinnosti k náhradě újmy oprávněn neposkytnout Služby Zákazníkovi. Zákazník je povinen o tomto druhů věcí výslovně Skladon informovat při sjednávání Smlouvy či při Objednávce.

5.6. Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP stanoví povinnost informovat Skladon o skutečnostech týkajících se povahy Hromadné zásilky a Produktů potřebných pro rozhodnutí společnosti Skladon o akceptaci Objednávky, řádné poskytování Služeb. Pokud Zákazník poruší povinnosti informovat Skladon v souladu s těmito VOP, zavazuje se nahradit společnosti Skladon náklady a jakoukoliv újmu vzniklou porušením této povinnosti. Pro případ porušení informační povinnosti Zákazníka dle tohoto článku si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši ujednané Odměny za Služby. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody a tímto vylučují aplikaci ust. § 2050 Občanského zákoníku.

5.7. Zákazník dále bere na vědomí, že tyto VOP stanoví omezení Služeb pro určitá území nebo pro určité druhy Hromadných zásilek a Produktů. Pokud Hromadná zásilka nebo Produkty přijaté společností Skladon v rámci poskytování Služeb porušuje bez vědomí Skladon stanovená omezení Služeb, souhlasí Zákazník s tím, že Skladon ani poskytovatel Přepravních služeb sjednaný společností Skladon neodpovídají ve vztahu k takové věci za škodu na věci, škodu vzniklou zpožděním přepravy ani za škodu vzniklou při poskytování Služeb a tímto se jakýchkoliv takových nároků na náhradu škody vzdává.

5.8. Zákazník je povinen informovat Skladon o předpokládaném dodání Hromadné zásilky, a to ve lhůtě nejméně čtyřicet osm (48) hodin dopředu. V případě, že tak zákazník v uvedené lhůtě neučiní, je Skladon oprávněn Hromadnou zásilku odmítnou a/nebo je oprávněn účtovat extra náklady a odměnu za přijetí této pozdně / vůbec notifikované Hromadné zásilky. Extra odměna a náklady jsou stanoveny Ceníkem. Zákazník je dále povinen za toto porušení své povinnosti uhradit Skladonu smluvní pokutu ve výši 5 % Odměny za předmětnou Hromadnou zásilku.

5.9. Skladon je oprávněn odmítnout přijetí Hromadné zásilky od dopravce jen v případě, že mu právo odmítnout přijetí Hromadné zásilky stanoví příslušné právní předpisy, tyto VOP nebo Smlouva. Ve všech ostatních případech je Skladon povinen Hromadnou zásilku převzít a její případné vady uvést na příslušných přepravních dokumentech. V případech, které vybočují z běžné praxe je Skladon oprávněn účtovat extra náklady a odměnu za převzetí této nestandardní Hromadné zásilky.

6. Odměna za poskytování služeb a zajištění

6.1. Zákazník je povinen zaplatit společnosti Skladon za poskytnutí Služeb a SPH odměnu ve výši stanovené v ceníku, který tvoří přílohu Smlouvy (dále jen „Ceník“), nebo ve výši sjednané v příslušné Objednávce pro případ poskytování jiných než sjednaných Služeb (dále jen „Odměna“), a to na účet společnosti Skladon stanovený v příslušné faktuře.

6.2. Ceník a cena služeb

6.2.1. Není-li v Ceníku, v těchto VOP, ve Smlouvě nebo v Objednávce stanoveno jinak, bude takto stanovená Odměna za poskytování Služeb konečnou, závaznou a úplnou cenou Služeb a bude obsahovat Odměnu za Služby poskytované společností Skladon, jakož i náhradu veškerých hotových výdajů a dalších nákladů vynaložených společností Skladon v souvislosti s poskytováním Služeb.

6.2.2. Platnost Ceníku je vždy minimálně po dobu tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy, nejdéle však do konce ledna následujícího kalendářního roku (v případě uzavření Smlouvy v lednu, do konce ledna tohoto kalendářního roku). Zákazník a Skladon si ujednávají, že k prvnímu únoru každého kalendářního roku bude Skladonem zveřejněn nový Ceník, který bude oznámen a zaslán prostřednictvím IS nebo způsobem dle těchto VOP.

6.2.3. Zákazník a Skladon si výslovně sjednávají, že Skladon je i po uzavření Smlouvy oprávněn jednostranně aktualizovat Ceník, resp. ceny v něm obsažené, pouze v odůvodněných případech, a to v jednotlivém případě maximálně o dvacet pět procent (25 %), přičemž Skladon je oprávněn tyto změny Ceníku činit ne častěji než jednou za tři (3) měsíce a vždy s účinností odloženou o jeden (1) měsíc. Strany berou na vědomí, že odůvodněným případem je zejména, nikoliv však výlučně, změna cenových podmínek Dopravců, změna cen obalových materiálů, růst mezd, růst cen energií, nedodržení deklarovaného rozsahu odebíraných Služeb Zákazníkem a jiné. Aktualizovaný Ceník bude Zákazníkovi oznámen a zaslán prostřednictvím IS nebo jiným způsobem dle těchto VOP. V případě, že Zákazník do tří (3) dnů ode dne oznámení aktualizovaného Ceníku prostřednictvím IS neoznámí, že se změnou nesouhlasí a považuje se to za akceptaci a změnu Smlouvy. V případě, že Zákazník v této lhůtě písemně prostřednictví IS oznámí nesouhlas se změnou ceníku, vzniká oběma stranám právo od Smlouvy odstoupit.

6.2.4. Shora zmíněné tří (3) měsíční období se nevztahuje na mimořádné a sezónní příplatky Dopravců. Navýšení cen je Skladon oprávněn nárokovat ihned po prokazatelném zdražení ze strany Dopravců. Skladon se zavazuje neprodleně při navýšení ceny informovat zákazníky o tomto navýšení elektronickou formou.

6.2.5. Pro případ účtování prokazatelných příplatků či vícenákladů Dopravců po uzavření smlouvy, je Skladon oprávněn tyto příplatky či vícenáklady Dopravců Zákazníkovi naúčtovat jako další část Odměny a vystavit na tyto částky fakturu.

6.2.6. Zákazník bere na vědomí, že Odměna za Služby byla stanovena na předpokladu, že Zákazník bude po dobu trvání této Smlouvy od společnosti Skladon odebírat Služby v rozsahu deklarovaném Zákazníkem ve Smlouvě. Odměna je v Ceníku stanovena v závislosti na skutečném počtu kusů Produktů, pro které jsou Služby poskytovány. Pokud Zákazník v jakémkoliv rozhodném období stanoveném ve Smlouvě neodebere od společnosti Skladon Služby v rozsahu deklarovaném Zákazníkem ve Smlouvě, má Skladon právo bez ohledu na jakékoliv ustanovení těchto VOP (zejména bod. 6.2.3 VOP) s platností od začátku následujícího kalendářního měsíce jednostranně změnit Ceník.

6.3. Fakturace

6.3.1. Účtuje-li Skladon odměnu dle Ceníku za služby poskytované na hodinové bázi, bude faktura obsahovat soupis takovýchto služeb poskytnutých v daném měsíci Zákazníkovi, zahrnující druh vykonané činnosti a dobu trvání.

6.3.2. Zákazník bude hradit odměnu za Služby na základě výzvy k zaplacení Odměny, ke které bude připojena zálohová faktura za Služby poskytnuté v jednom (1) kalendářním měsíci (dále jen „Fakturační období“), kterou Skladon doručí Zákazníkovi nejpozději do patnáctého (15.) dne následujícího kalendářního měsíce, a to na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě. Odměna bude splatná do čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy a zálohové faktury Zákazníkovi. Přílohou každé zálohové faktury bude popis Služeb poskytnutých ze strany společnosti Skladon s odkazem na příslušné Objednávky. Jakmile dojde k zaplacení Odměny na základě zálohové faktury, vystaví Skladon Zákazníkovi fakturu, která bude splňovat všechny náležitosti právních předpisů. Strany si mohou ujednat ve Smlouvě odlišnou délku Fakturačního období, a to např. čtrnácti (14) denní.

6.3.3. Faktury – daňové doklady vystavené společností Skladon v souvislosti s těmito VOP budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“). V případě, že bude jakákoli faktura vystavená podle VOP nebo Smlouvy obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem o DPH, je Zákazník oprávněn takový daňový doklad vrátit společnosti Skladon. V takovém případě je Skladon povinen fakturu opravit, popř. vystavit novou. Splatnost nové, resp. opravené, faktury – daňového dokladu činí čtrnáct (14) dnů ode dne jejího doručení Zákazníkovi.

6.4. V případě prodlení Zákazníka s úhradou Odměny či jiných vystavených faktur delším než tři (3) pracovní dny od data splatnosti, může Skladon bez předchozího upozornění omezit poskytování svých služeb do chvíle, než budou veškeré dluhy Zákazníka uhrazeny a finanční prostředky připsány na účet Skladonu. Skladon o tom omezení Služeb neprodleně informuje Zákazníka.

6.5. V případě prodlení s úhradou Odměny či jakýchkoliv částek a faktur ve prospěch Skladonu je Zákazník povinen zaplatit Skladonu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky.

6.6. Strany se dohodly, že pro případ prodlení Zákazníka s úhradou závazků vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se splatnost dobírek vybraných z přepravních služeb zprostředkovaných Skladonem prodlužuje o dobu prodlení Zákazníka, tj. do úplné úhrady závazků Zákazníka. V případě, že se Zákazník dostane do prodlení s úhradou Odměny, je Skladon oprávněn jednostranně započíst své splatné pohledávky za Zákazníkem, s jejichž placením se Zákazník dostal do prodlení delšího než čtrnáct (14) dní, s pohledávkami Zákazníka za Skladonem na veškeré dobírkové částky vybrané při doručení dobírkových zásilek od koncových zákazníků. O případném provedení zápočtu Skladon Zákazníka písemně vyrozumí.

6.7. Zadržovací a zástavní právo

6.7.1. Strany se dohodly, že Skladon je oprávněn přerušit poskytování Služeb a uplatnit zadržovací právo k Produktům nacházejícím se ve Skladě v případě, že Zákazník je v prodlení se zaplacením Odměny po dobu delší než sedm (7) dní (dále jen „Zadržovací právo“).

6.7.2. Skladon je nad výše uvedené oprávněn uplatňovat zástavní právo na Zásilce k zajištění dluhů Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy včetně VOP, dokud je Zásilka u něho nebo u někoho, kdo ji má u sebe jménem Skladonu, nebo dokud má listiny, které ho opravňují se Zásilkou nakládat (dále jen „Zástavní právo“). Nad rozsah stanovený příslušnými právními předpisy slouží Zástavní právo k zajištění všech nároků společnosti Skladon z různých Smluv s týmž Zákazníkem, pro něhož Skladon obstarává přepravu Zásilek.

6.7.3. Zadržovací právo může Skladon vykonat jak z titulu zajištění úhrady svých splatných pohledávek za Zákazníkem, tak i pohledávek nesplatných, je-li důvodná obava, že nebudou Zákazníkem uhrazeny, a Zákazník k žádosti Skladonu neposkytl patřičnou jistotu.

6.7.4. Při výkonu Zástavního a Zadržovacího práva postupuje Skladon v souladu s ustanoveními § 1395, resp. § 1359 a násl. Občanského zákoníku. Skladon není povinen ve smyslu § 1360 Občanského zákoníku Produkty prodat ve veřejné dražbě. Strany si naopak sjednávají při výkonu Zástavního nebo Zadržovacího práva prodej Produktů jiným způsobem. Při využití svého práva k jejich prodeji jiným způsobem, může Skladon využít služeb certifikovaného dražebníka nebo Produkty prodat v přímém privátním prodeji, a to za podmínky, že bude dodržen standard prodejní ceny, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase.

6.7.5. Při souběhu obou práv (Zástavního a Zadržovacího) je na společnosti Skladon, kterým způsobem Zásilku zpeněží.

7. Odpovědnost za poskytování služeb

7.1. Skladon odpovídá za řádné poskytování Služeb podle těchto VOP. Odchylně od příslušných právních předpisů se Strany dohodly, že odpovědnost společnosti Skladon je výlučně následující:

7.1.1. Skladon odpovídá za škodu ve formě poškození nebo ztráty Hromadné zásilky při jejím převzetí do Skladu;

7.1.2. Skladon odpovídá za škodu ve formě poškození, zničení nebo ztráty Produktu od okamžiku jeho převzetí do Skladu do okamžiku předání Produktu poskytovateli Přepravních služeb;

7.1.3. Skladon odpovídá pouze za skutečnou škodu (nikoliv škodu ve formě ušlého zisku), a to pouze za skutečnou škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku:

7.1.3.1. vadného Balení Produktů do Balíku,

7.1.3.2. vadného vystavení a odeslání faktury v Balíku, nebo

7.1.3.3. vadného tisku a odeslání marketingových materiálů v Balíku;

7.1.4. Skladon odpovídá za škodu způsobenou tím, že poskytovateli Přepravních služeb nepředá Produkt ve sjednaném termínu nebo Balík ve stavu způsobilém k přepravě;

7.1.5. Skladon odpovídá za škodu způsobenou tím, že nesjedná u poskytovatele Přepravních služeb pojištění v souladu s pokyny Zákazníka, Smlouvou nebo těmito VOP.

7.2. Nepřímá škoda ani ušlý zisk se nenahrazuje.

7.3. Odpovědnost společnosti Skladon nad rámec předchozího bodu 7.1 VOP je vyloučena, a to zejména, nikoliv však výlučně, v následujících případech:

a) Skladon neodpovídá za ztrátu Hromadné zásilky ani za její poškození vzniklé před převzetím Hromadné zásilky ve Skladu, tedy při přepravě Hromadné zásilky a při jejím doručování do Skladu;

b) Skladon neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkem a/nebo vadou Produktu a/nebo přirozenou povahou Produktu;

c) Skladon není povinen provádět kontrolu nad rámec sjednaný ve Smlouvě a neodpovídá za kvalitu a množství Produktů převzatých v Hromadné zásilce;

d) Skladon neodpovídá za poškození, zničení nebo ztrátu Produktu od jeho předání poskytovateli Přepravních služeb; v takovém případě však Skladon bude uplatňovat práva Zákazníka vůči poskytovateli Přepravních služeb v zastoupení Zákazníka;

e) Skladon neodpovídá za zpoždění při doručení Produktu jeho koncovému uživateli vzniklé od předání Produktu poskytovateli Přepravních služeb; v takovém případě však Skladon bude uplatňovat práva Zákazníka vůči poskytovateli Přepravních služeb v zastoupení Zákazníka;

f) Skladon neodpovídá za vykládku Hromadné zásilky od dopravce do Skladu;

g) Skladon neodpovídá za provedení obstarávané přepravy Zásilky.

7.4. Aplikace ustanovení § 2426, § 2477 odst. 1, § 2478 a § 2944 občanského zákoníku je vyloučena.

7.5. Zákazník a Skladon si ujednávají, že převzetí zboží do Skladu pro účely těchto VOP (zejména dle bodu 7.1 a 7.3 VOP) nastává až okamžikem podpisu předávacích dokumentů dopravce Zákazníka a úplným vyskladněním celé Hromadné zásilky Zákazníka do Skladu. Vyskladnění Hromadné zásilky do Skladu je dokončeno až okamžikem naskladnění všech Produktů v neporušeném stavu na nákladovou rampu Skladu a jejich odvozem dovnitř prostor Skladu.

7.6. Skladon nemůže garantovat lhůty pro doručení Balíku a Produktů jeho koncovému uživateli v rámci Přepravních služeb. Přepravních lhůty a podmínky jejich dodržení jsou stanoveny poskytovatelem Přepravních služeb vybraným Zákazníkem a Skladon Zákazníka s těmito doručovacími lhůtami seznámil, a to i mimo jiné prostřednictvím Ceníku. Skladon neodpovídá za prodlení s předáním Balíku a Produktů poskytovateli Přepravních služeb v případě, že prodlení Skladon je způsobeno prodlením Zákazníka nebo jakékoliv třetí osoby s doručením Hromadné zásilky do Skladu.

7.7. Skladon neposkytuje ve vztahu ke koncovým uživatelům Produktů jakékoliv služby týkající se Produktů a Balíku. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnost společnosti Skladon vůči Zákazníkovi týkající se podpory při řešení reklamací stanovené v bodu 7.2 těchto VOP ani odpovědnost společnosti Skladon vůči Zákazníkovi.

7.8. Smluvní ujednání o pevné odměně společnosti Skladon dle Ceníku, popřípadě účtování Odměny společnosti Skladon pevnou sazbou (tzv. přejímací sazbou) nepředstavuje smluvní převzetí odpovědnosti za Dopravce, resp. poskytovatele Přepravních služeb.

7.9. Strany se dohodly, že v případě vzniku odpovědnosti společnosti Skladon vůči Zákazníkovi za řádné poskytování Služeb dle těchto VOP je Skladon povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě poskytnout Zákazníkovi náhradu škody, a to výlučně formou náhrady škody skutečně vzniklé Zákazníkovi a Zákazníkem prokazatelně uhrazené třetí straně.

7.10. Pro účely VOP se škodou rozumí pouze skutečná škoda, a nikoliv také škoda ve formě ušlého zisku nebo jakákoliv následná škoda nebo škoda ve formě povinnosti zaplatit smluvní pokutu nebo jinou sankci třetí straně, přičemž vznik a výši škody je Zákazník povinen prokázat stejně jako porušení povinnosti ze strany Skladon a příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti společnosti Skladon a vznikem škody.

7.11. Strany tímto výslovně sjednávají a prohlašují, že veškeré ujednání o omezení povinnosti k náhradě újmy obsažené ve Smlouvě včetně VOP se vztahují na smluvní a rovněž i na deliktní povinnost k náhradě újmy dle občanského zákoníku.

7.12. Skladon neodpovídá za přirozenou chybovost při poskytování Služeb.

8. Zachování důvěrného charakteru informací

8.1. Strany se dohodly, že pro účely těchto VOP veškeré informace poskytnuté Zákazníkovi společností Skladon (ať už poskytnuté např. ústně, písemně, či v jakékoli jiné formě, včetně elektronických dat apod.) v rámci smluvního vztahu podléhají ochraně a považují se za důvěrné informace (dále jen jako „Důvěrné informace“). Důvěrné informace se považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského zákoníku.

8.2. Zákazník se zavazuje, že:

8.2.1. bude uchovávat Důvěrné Informace v důvěrnosti a neposkytne Důvěrné informace či jakoukoli jejich část jakékoliv další osobě, pokud nebude mít k poskytnutí Důvěrné informace předchozí písemný souhlas společnosti Skladon;

8.2.2. učiní veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k vyzrazení Důvěrných informací, jakož i k možnosti neoprávněného přístupu k jakýmkoliv Důvěrným informacím nebo k jejich použití třetí osobou;

8.2.3. neučiní vůči dalším osobám žádné prohlášení týkající se obsahu správnosti nebo jiných aspektů Důvěrných informací;

8.2.4. použije Důvěrné informace pouze v souvislosti se svým oprávnění vyplývajícím z těchto obchodních podmínek, tj. pro svou osobní potřebu; zejména se Zákazník zavazuje, že Důvěrné informace nepoužije ke své vlastní podnikatelské, investiční nebo jiné činnosti.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Společnost Skladon jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje subjektu údajů v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

9.2. Společnost Skladon v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, osobní údaje subjektu údajů za účelem plnění a realizace smluvního vztahu. 9.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, e-mail, telefonní číslo.

9.4. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z plnění a realizace smluvního vztahu.

9.5. Subjekt údajů může kontaktovat společnost Skladon ohledně zpracování osobních údajů písemně na adrese sídla společnosti Skladon.

9.6. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů Skladon poskytuje jiným fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, pouze v odůvodněných případech, například vyžadují-li to platné právní předpisy. Skladon nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

9.7. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány i automatizovaně v elektronické formě prostřednictvím IS. Subjekt údajů má právo požádat Skladon o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má právo, aby Skladon bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo, aby Skladon bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Skladon má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR. Subjekt údajů má právo, aby Skladon omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených v GDPR. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Skladon ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Prodávající bránil, a to v případech stanovených v GDPR. Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Trvání a zánik smlouvy

10.1. Smlouva zaniká dohodou smluvních stran, vypovědí nebo odstoupením některé ze Smluvních stran za podmínek stanovených těmito VOP. Zánikem Smlouvy z jakéhokoli důvodu není dotčen nárok Skladonu na Odměnu, úrok z prodlení, smluvní pokutu a náhradu újmy, na které vzniklo Skladonu právo do dne, ke kterému byla Smlouva ukončena.

10.2. Odstoupení od smlouvy

10.2.1. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení společnosti Skladon v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany společnosti Skladon. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje, skutečnost, že Skladon z důvodů ležících na jeho straně řádně neplní povinnosti dle Smlouvy a Zákazník ho zároveň na toto neplnění předem písemně upozornil s uvedením konkrétních nedostatků, pochybení a požadavků a v přiměřené lhůtě, která nebyla kratší než patnáct (15) dnů, nedošlo ze strany Skladonu k nápravě.

10.2.2. Skladon je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení oznámení způsobem dle těchto VOP o odstoupení Zákazníkovi v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany Zákazníka. Za podstatné porušení této Smlouvy se považují zejména tyto skutečnosti:

a) Zákazník z důvodů ležících na jeho straně řádně neplní povinnosti dle Smlouvy a Skladon ho zároveň na toto neplnění předem písemně upozornil s uvedením konkrétních nedostatků, pochybení a požadavků a v přiměřené lhůtě, která nebyla kratší než patnáct (15) dnů, nedošlo ze strany Zákazníka k nápravě;

b) prodlení Zákazníka se zaplacením Odměny po dobu delší než jeden (1) měsíc;

c) hrozí-li v důsledku povahy uskladněného zboží vznik škody na zboží ve Skladu, a vzniku škody nelze účinně zabránit prostředky přiměřenými hodnotě dotčeného zboží, možnostem Skladonu a dohodnuté výši odměny. V případě odstoupení na základě této skutečnosti je Skladon oprávněn zboží vyskladnit v okamžiku odeslání oznámení o odstoupení a uložit je na náklady Zákazníka v odpovídajících provizorních prostorách nebo přístřeší;

d) Zákazník vstoupí do likvidace nebo podá insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo dojde k zahájení insolvenčního řízení ohledně Zákazníka na základě návrhu třetí osoby a Zákazník podle názoru společnosti Skladon dostatečně neprokáže, že insolvenční návrh takové třetí osoby není důvodný;

e) bude vydáno rozhodnutí o tom, že Zákazník je nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty.

10.3. Každá ze Smluvních stran má dále právo Smlouvu ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, doručenou druhé Smluvní straně s tří (3) měsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé Straně doručena.

10.4. Skladon je dále oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek dle ustanovení § 2427 občanského zákoníku.

10.5. Vyskladnění produktů při zániku smlouvy a likvidace zboží

10.5.1. Nejpozději ke dni zániku Smlouvy je Zákazník povinen převzít od Skladonu veškeré skladované Produkty. Skladon je oprávněn podmínit vydání zboží uhrazením všech svých pohledávek za Zákazníkem, případně využít zajišťovacích prostředků dle těchto VOP. Nevyzvedne-li si Zákazník při zániku Smlouvy uskladněné Produkty, má Skladon nárok na Odměnu a přirážku za skladování do dne vyzvednutí Produktů Zákazníkem nebo likvidace zboží dle následujícího odstavce.

10.5.2. Nevyzvedne-li si Zákazník uskladněné Produkty ani do jednoho (1) měsíce po zániku Smlouvy, má Skladon právo realizovat tzv. svépomocný prodej ve smyslu ustanovení § 2428 občanského zákoníku. Je-li Skladonu známa adresa Zákazníka, na které Zákazník přebírá poštu, a jde-li o věc větší hodnoty, je Skladon povinen o zamyšleném prodeji Zákazníka předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu jednoho týdne k vyzvednutí Produktů. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí Skladon výtěžek prodeje po odečtení svých pohledávek za Zákazníkem, včetně nákladů prodeje, Zákazníkovi. Právo na výtěžek prodeje musí Zákazník uplatnit u Skladonu. Jde-li o Produkty zanedbatelné hodnoty, neprodejné, Produkty podléhající rychlé zkáze nebo zboží vyskladněné dle bodu 10.6 VOP, je Skladon oprávněn Produkty na náklady Zákazníka v souladu s předpisy o odpadech zlikvidovat, pokud si jej Zákazník nevyzvedne ani do sedmi (7) dnů po zániku Smlouvy.

11. Doručování

11.1. Veškerá oznámení (nebo jiná sdělení) mezi Stranami v souvislosti s VOP a Smlouvou nebo podle Smlouvy musí být učiněny písemně a považují se za doručené doručením druhé Smluvní straně, která je adresátem jedním z následujících způsobů:

11.1.1. osobně;

11.1.2. doporučenou poštou;

11.1.3. kurýrní službou;

11.1.4. prostřednictvím IS.

11.2. Oznámení dle předchozího článku se považují za doručené dnem jejich přijetí adresovanou Smluvní stranou, případně dnem odmítnutí jejich přijetí. V případě doručování prostřednictvím IS jejich nahráním do IS a zpřístupnění druhé Straně.

11.3. Při prokazování doručení bude dostačující prokázat, že došlo k doručení, nebo že obálka obsahující oznámení nebo jiné sdělení byla řádně adresována a předána poštovní službě jako předplacená doporučená poštovní zásilka, nebo v případě kurýrní služby předána kurýrovi. Při prokazování doručení prostřednictvím IS, se považuje za doručeno již v případě zpřístupnění druhé Straně v IS.

11.4. Běžná obchodní komunikace probíhá prostřednictvím emailu. Při prokazování doručení emailu, se email považuje za doručený následující pracovní den po dni odeslání na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

12. Změna všeobecných obchodních podmínek

12.1. Skladon je v souladu s § 1752 NOZ oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. O chystané změně VOP je Skladon povinen informovat Zákazníka alespoň jeden (1) měsíc před účinností změny VOP tím, že upozornění na změnu VOP a nové znění Zasílatelských podmínek zveřejnění na internetové adrese www.skladon.com, emailem a/nebo prostřednictvím IS.

12.2. Zákazník je oprávněn změnu VOP odmítnout. Odmítnutí změn VOP musí být učiněno Zákazníkem nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode informování o změně VOP. Odmítnutí změny VOP je považováno za výpověď Smlouvy dle 11.4 VOP a s dvou (2) měsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci.

12.3. Zákazník souhlasí s tím, že pokud navrhovanou změnu VOP v uvedené lhůtě neodmítne, návrh na změnu VOP přijímá a stává se změněnými VOP vázán ke dni stanovené účinnosti změněných VOP.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Zákazník je povinen poskytnout společnosti Skladon součinnost potřebnou pro řádné plnění jeho závazků dle Smlouvy. O dobu, po kterou bude Zákazník v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti či splněním jiných povinností dle Smlouvy podmiňujících plnění společnosti Skladon, se prodlužuje lhůta k plnění ze strany Skladonu.

13.2. Pokud se některé ustanovení VOP a Smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Smluvní strany nahradí takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým ustanovením, obsah, kterého bude odpovídat úmyslu obsaženému v původním ustanovení VOP a ve Smlouvě jako celku.

13.3. VOP a Smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní strany se dále dohodly, že veškeré spory vyplývající z těchto VOP a Smlouvy nebo s ní související, pokud je nelze vyřešit smírně, budou rozhodovány Okresním soudem v Ostravě, resp. Krajským soudem v Ostravě. Jsou-li tyto VOP v jiném jazyce než českém, je závazné znění v českém jazyce.

13.4. Strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika.

13.5. Tyto VOP nabývá platnosti a účinnosti ke dni 1.6.2019