Logistika, E-commerce, Vzdělávání

Jak skladovat zboží pro rychlé vychystávání objednávek

Tomáš Kohút
Tomáš Kohút
Autor článku
24/11/2020
Jak skladovat zboží pro rychlé vychystávání objednávek

V dnešní e-commerce době je ze strany online zákazníků kladen stále větší tlak na rychlost doručení zásilky. Důležitost rychlosti potvrzuje fakt, že 87 % zákazníků ji vnímá jako klíčový faktor k opětovnému nákupu na vašem e-shopu. Jak dosáhnout co nejkratšího času při odbavování objednávek? Přizpůsobte tomu své procesy a skladujte požadované produkty co nejblíže balícímu pracovišti! Jak na to se dozvíte v našem článku.

Při psaní článku vycházíme z předpokladů, že váš sklad není vybaven dopravníky a taky že na váš skladovací prostor přímo navazuje balící pracoviště a prostor pro expedici. Protože jedině takto navrženým layoutem dosáhnete optimálního toku zboží. Dále budeme vycházet ze situace, kdy se ve vašich prostorech nachází zóny určené k vychystávání a pro zásobu. Pro vychystávání zboží slouží např. dvoumetrový policový regál, z něhož jste schopni produkt okamžitě odebrat. Pro dlouhodobou zásobu je určen výrazně vyšší paletový regál. Tato zásoba je uložena v krabicích a na paletách, není tedy možné její okamžité vychystání. Vzhledem k procesním a finančním nárokům vnímáme tuto kombinaci jako nejoptimálnější.

Čím větší máte sklad, tím více se prodlužuje proces vychystávání neboli tzv. picking vašich objednávek. Pokud si přejete vliv této přímé úměry snížit, nevyhnete se investici do kvalitního skladového systému (WMS), který je naprostým základem tzv. řízeného skladování. Ideální WMS algoritmicky pracuje s informacemi a dalšími vloženými parametry z minulosti, čímž zefektivňuje logistický proces ve vašem skladu. Pro optimální tok produktů jednotlivými procesy je dále potřeba nastavit tzv. optimální trasy. Optimální trasou je myšlena nejkratší cesta k požadovanému produktu.

Příjem zboží

Vše začíná u příjmu zboží na sklad. Pokud proces řízeného skladování zavedete hned na začátku, o to méně dalších „optimalizačních kroků“ budete muset vykonat. U příjmu zboží WMS identifikuje obrátkovost jednotlivých SKU v daném ročním období. U rychloobrátkových produktů (tzv. fast movers) je větší předpoklad rychlejšího odbytu. Nízkoobrátkové produkty (slow movers) jsou opakem.

Zjednodušený příklad: Připravujete se na letní sezónu a na konci jara přijímáte dvě odlišné vratky od svých zákazníků. Součástí jedné vratky jsou letní sluneční brýle, součástí druhé jsou lyžařské boty. Vzhledem k období je tedy větší předpoklad prodeje slunečních brýlí (fast mover). Proto tyto brýle uskladníte pro případné vychystávání na efektivnější místo než lyžařskou obuv (slow mover). Efektivnějším místem je myšlena pozice ve skladu, která je blíže balícím pultům. Naopak lyžařkou obuv již nebudete minimálně půlroku potřebovat, proto ji můžete zaskladnit do zásob nebo na vzdálenější pozici.

Spolehlivý WMS systém vás poté bude za pomocí skeneru a optimální trasy navigovat, kam přijaté SKU uskladnit. Pokud je konkrétní SKU uloženo na více místech, systém vás buď navede k nejbližšímu možnému, tzn. že je na pozici dostatek místa, nebo vám seřadí jednotlivé varianty pozic dle vzdálenosti. Samozřejmě za dodržení stejné expirace produktů nebo jejich čísla šarže.

Vychystávání zboží

Jedná se o proces odebírání produktů ze skladových prostor na základě přijatých objednávek. Skladový software vás, ideálně se zohledněním data expirace nebo šarže, navádí k vychystávání SKU tak, abyste nachodili co nejméně kroků. Opět pracuje s optimální trasou neboli tzv. pickovacím hadem. Záměrně vás vede k produktům, které jsou nejblíže balícímu stanovišti a následně k dalším produktům, které jsou opět nejblíže této pozici. Tímto způsobem rychleji aktivujete packery, tedy balící personál, a snížíte tak jejich prostoje.

Proces vychystávání lze optimalizovat řízeným uvolňováním přijatých objednávek. Uvolněné objednávky jsou k dispozici ve skeneru skladníka, který je tak začíná odbavovat. Doplňující vlastností systému je nepřítomnost takových objednávek, jejichž produkty jsou uloženy pouze v zásobě. Pro uvolnění těchto objednávek je nejdříve nutné konkrétní produkty přeskladnit. Ve Skladonu tímto způsobem uvolňujeme objednávky každého e-shopu zvlášť, dosahujeme tak vyšší efektivity a minimalizujeme vliv ostatních klientů.

Přeskladňování zboží

V momentě přijetí objednávky, jejíž produkt není na pozicích určených k vychystávání, systém neprodleně vytvoří frontu práce pro přeskladnění. V praxi se jedná o seznam a množství jednotlivých produktů, které je potřeba podle objednávek na tyto pozice přesunout. Systém vede pracovníka do zásob nejkratší trasou k požadovaným produktům. Po odebrání produktů ze zásob navádí skladníka opět touto trasou k naskladnění do optimálních pozic k jejich vychystávání. Tímto způsobem jsou produkty připraveny k odebírání, mohou se tedy uvolnit navázané objednávky.

V ideálním případě vaše WMS vytváří příkazy k přeskladnění také pro produkty, u kterých byla systémově nastavena minimální a maximální množstevní hladina. V momentě dosažení minima v zóně pro vychystávání vyzve WMS skladníka k přesunutí takového počtu SKU, které je potřeba pro dosažení maxima.

Přeskladňování ideálně probíhá před samotným vychystáváním. Např. během odpolední směny po závozových oknech dopravců a přijetí objednávek k odeslání pro příští den.

Dalším důvodem pro přeskladňování produktů ve skladu je tzv. konsolidace. Jedná se o přeskladnění stejného SKU z více pozic na jednu nejvhodnější pozici. Tímto způsobem jste schopni dosáhnout vyšší kapacity vašich skladových prostor.

ABC analýza

ABC analýza je ideální nástroj pro optimalizaci umístění produktů ve skladu, pokud je zvoleným klasifikačním kritériem obrátkovost zboží. Tato analýza spočívá v rozdělení produktů, dle určených mezí, do zvoleného počtu kategorií, většinou A až D. První tři (A, B a C) určují uložení SKU v zóně pro vychystávání, kategorie D zahrnuje tzv. obsolete, tedy dlouhodobě nepoptávané zboží. Praktický příklad využití ABC analýzy v logistice naleznete zde. U produktů, které jsou po ABC analýze zařazeny do kategorie A, se předpokládá větší poptávka trhu a tím pádem jejich častější přítomnost v objednávkách. Produkty kategorie C jsou opakem. Čím blíže budete mít A produkty k balícímu stanovišti, tím méně kroků bude potřeba pickerem vykonat.

ABC analýza má jednu nevýhodu – není věčná. Je potřeba ji neustále aktualizovat na základě řady proměnných. Např. dle sezónnosti, aktuálních marketingových kampaní atp. Při jejím sestavování je důležité také pracovat s prognózami prodejů na další období, s čímž souvisí také plánování zásob.

Vlastní logistika nebo outsourcing?

Pokud budete svou logistiku řídit neefektivně, budou vám vznikat časové nebo finanční vícenáklady. Protože jak všichni víme, čas jsou peníze! A s těmito penězi můžete v procesu skladování a vychystávání nakládat nehospodárně hned dvěma způsoby. Jedním jsou příliš vysoké personální náklady na provozní personál, které vznikají z důvodu nevhodného skladování, a tudíž následného zdlouhavého procesu vychystávání objednávek. Druhým je postupná ztráta loajality nebo úplný přechod vašich zákazníků ke konkurenci z důvodu dlouhé doručovací doby.

Pokud výrazně roste vaše podnikání, máte dvě možnosti. Buď si zajistit opravdu spolehlivé WMS, které umožňuje výše zmíněná nastavení. V tomto případě se jedná o velmi vysokou vstupní investici, ke které je také třeba připočítat čas potřebný pro údržbu a další vývoj jednotlivých komponent. Nebo se můžete spojit s externím logistickým partnerem, který již má vše odladěno a jehož systém je připraven k okamžitému odbavování vašich objednávek na popisované úrovni.